Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

  1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy dokument zawiera informacje na temat zasad, zakresu, celu, sposobu przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej, zamieszczonych pod adresem: https://kobietabiznesu.com.pl, w szczególności zasad, zakresu, celu, sposobu przetwarzania oraz ochrony danych osobowych podawanych przez użytkownika w trakcie kontaktu lub rejestracji drogą elektroniczną.

1.2. Polityka prywatności i plików cookies uwzględnia powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym z ustawą z dnia 24 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018 roku.

1.3. Niniejszy dokument ma zastosowanie do danych osobowych zbieranych za pomocą plików cookies, które administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza w celu przekazania użytkownikowi informacji o produktach i usługach świadczonych za pośrednictwem strony internetowej, a także w celu dostosowania oferty usług do potrzeb użytkownika.

1.4. Korzystanie ze strony internetowej, lub przekazywanie administratorowi jakichkolwiek danych osobowych jest równoznaczne z akceptowaniem Polityki prywatności i plików cookies. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na treść niniejszej Polityki prywatności i plików cookies, jest proszony o nieużywanie strony internetowej. Podczas wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, reklamowym lub promocyjnym, w tym na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, jest dodatkowo konieczne zaznaczenie okienka o akceptacji Polityki prywatności i plików cookies. Jeśli mają być przetwarzane dane stanowiące podstawę profilowania, użytkownik zaznaczając dodatkowo osobne okienko wyraża zgodę na profilowanie. Brak akceptacji Polityki prywatności i plików cookies w takim przypadku blokuje możliwość otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną lub korzystania z innych dodatkowych funkcjonalności, a także wyklucza użytkownika od otrzymywania kierowanych do niego komunikatów o bieżących artykułach na blogu, akcjach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych.

1.5. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki prywatności i plików cookies. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej i znajdują zastosowanie do wszystkich czynności prawnych lub zdarzeń, jakie będą miały miejsce od chwili ich opublikowania do czasu kolejnej zmiany Polityki prywatności i plików cookies.

  1. Administrator danych osobowych

2.1. Administratorem danych osobowych jest Monika Niżnik prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą FIT FOREVER Monika Niżnik z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 47/1U, 93-574 Łódź, NIP 7271157533, REGON 100399803. Kontakt email z administratorem danych osobowych odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@kobietabiznesu.com.pl

2.2. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane osobowe, dbając o to, żeby odbywało się ono zgodnie z prawem oraz odpowiada za przechowanie danych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, w czasie nie dłuższym niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.

  1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

3.1. Danymi osobowymi użytkownika gromadzonymi i przetwarzanymi przez administratora danych osobowych są: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres IP komputera oraz dane o lokalizacji.

3.2. W trakcie procesu korzystania z zakładek strony do których wymagane jest hasło dostępu, użytkownik może być proszony o podanie swojego numer ID Forever Business Owner.

3.3. Administrator nie gromadzi i przetwarza danych wrażliwych.

3.4. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem podmiotów dostarczających usług związanych ze sprawnym działaniem i obsługą strony www.kobietabiznesu.com.pl w zakresie niezbędnym do jej wykonania, w szczególności hostingodawca, podmiot dostarczający rozwiązania dla e-marketingu (newslettera) oraz dostarczający dostęp i korzystanie z pokoju webinarowego. Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie administrator danych osobowych zajmujący się obsługą strony internetowej. Oprócz tego dane osobowe mogą być udostępnione tylko podmiotom uprawnionym na mocy ustawy do ich otrzymania, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, jeśli zgłoszą takie żądanie. Oprócz wyżej wymienionych przypadków dane osobowe mogą być udostępnione następcy prawnemu administratora, który w wyniku restrukturyzacji, fuzji, przekształcenia, upadłości lub innych zdarzeń prawnych wstąpi w ogół jego praw i obowiązków.

  1. Cel przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe użytkowników strony internetowej mogą być gromadzone oraz przetwarzane w kilku różnych celach, w zależności od zakresu usług świadczonych na rzecz użytkownika oraz wyrażonej przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.2. Przetwarzanie danych osobowych może następować w celu zrealizowania i nawiązywania kontaktu, odpowiedzi na pytania użytkownika strony, przekazania hasła dostępu do umieszczanych materiałów. W tym zakresie przetwarzanie danych osobowych takich jak imię, email, numer ID FBO, numer telefonu, jest niezbędne do wykonania zamówionej usługi i następuje na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.).

4.3. Poza przypadkiem określonym w pkt 4.2. Polityki prywatności i plików cookies przetwarzanie danych osobowych może następować w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych, pod warunkiem wyrażenia zgody przez użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w tym zakresie, w tym też przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.).

  1. Dobrowolność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i skutki odmowy

5.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a wymóg podania tych danych ma charakter umowny.

5.2. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania usługi zamówionej drogą elektroniczną przez użytkownika uniemożliwi jej zrealizowanie.

5.3. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych w celu marketingowym, reklamowym lub promocyjnym może uniemożliwić użytkownikowi dostęp do udostępnianych materiałów opatrzonych hasłem dostępu, specjalnych ofert, promocji i informacji o produktach, wysyłanych przez administratora strony do użytkowników drogą elektroniczną.

  1. Czas przetwarzania danych osobowych

6.1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania. Po osiągnięciu celu przetwarzania są one niezwłocznie usuwane w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione.

6.2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usług zamówionych przez użytkownika drogą elektroniczną są przechowywane tak długo by strony mogły realizować swoje uprawnienia.

6.3. Dane osobowe gromadzone w celu marketingowym, reklamowym lub promocyjnym są przetwarzane do czasu osiągnięcia tych celów albo cofnięcia zgody udzielonej przez użytkownika na przetwarzanie tych danych.

  1. Pouczenia o przysługujących prawach

7.1. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do danych osobowych, sprostowania, uzupełnienia, aktualizacji tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które zostało dokonane na podstawie jego zgody przed jej cofnięciem.

7.2. Użytkownik ma prawo żądać przeniesienia danych osobowych, które jego dotyczą,  przetwarzanych przez administratora, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany. Przesłanie danych osobowych użytkownikowi albo innemu administratorowi danych osobowych odbywa się za pomocą powszechnie używanego formatu nadającego się do odczytu maszynowego.

7.3. Dostęp do danych osobowych, sprostowanie, uzupełnienie, aktualizacja lub usunięcie mogą być dokonywane osobiście przez użytkownika za pośrednictwem administratora danych osobowych przez przesłanie odpowiedniej prośby do administratora danych osobowych, wysyłając do niego wiadomość mailową pod następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@kobietabiznesu.com.pl lub pismo pocztą zwykłą na adres siedziby administratora. Odpowiedź na wyrażoną przez użytkownika prośbę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych powinna zostać wysłana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia jej otrzymania. Dotyczy to także realizacji żądania przeniesienia danych osobowych, chyba że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe. Jeśli zadośćuczynienie prośbie we wskazanym terminie nie jest możliwe, administrator zawiadomi użytkownika o zaistniałych trudnościach i wyznaczy stosowny termin.

7.4. Rezygnację z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, newslettera można wyrazić przez wysłanie żądania pocztą elektroniczną lub zwykłą na adresy podane w powyższym punkcie albo kliknięcie w link umieszczony w stopce każdego maila wysłanego do użytkownika.

7.5. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wskazując na naruszenie prawa przy przetwarzaniu jego danych osobowych lub też sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.

7.6. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zbieranych w celu marketingowym, reklamowym lub promocyjnym, sprzeciwienie się ich przetwarzaniu lub żądanie ograniczenia przetwarzania wywołuje skutki opisane w 5.2. i 5.3. Polityki prywatności i plików cookies.

  1. Zabezpieczenia i ochrona danych osobowych

8.1. Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem. Administrator wdraża środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, adekwatne do zagrożeń i kategorii przetwarzanych danych osobowych, chroniąc je przed udostępnieniem osobie nieupoważnionej, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Administrator danych osobowych na bieżąco udoskonala środki ochrony danych osobowych.

8.2. W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych zaleca się w szczególności:

8.2.1. wprowadzenie loginu i ocenionego jako silne alfanumerycznego hasła do konta użytkownika na stronie, które nie może być w prosty sposób odgadnione przez osoby nieupoważnione,

8.2.2. zachowanie wymyślonego loginu i hasła w tajemnicy przed osobami trzecimi,

8.2.3. wylogowywanie się ze strony internetowej natychmiast po zakończonej sesji,

8.2.4. używanie programów antywirusowych lub innych umożliwiających wykrycie ataku hackerskiego lub innych prób przechwycenia danych,

8.2.5. niekorzystanie z innego niż własnego dostępu do sieci internetowej, zwłaszcza z niezabezpieczonej sieci wi-fi dostępnej w miejscu publicznym.

9. Obowiązki Czytelnika

9.1. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

9.2. Czytelnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

9.3. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Administratora.

9.4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.

10. Pliki cookies

10.1. Strona internetowa zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies (tzw. ciasteczkach). Pliki cookies są wysyłanymi przez odwiedzany serwis internetowy plikami tekstowymi o niewielkich rozmiarach, które są umieszczane w pamięci przeglądarki internetowej urządzenia końcowego, np. komputera, laptopa, notebooka lub smartfona, używanego do korzystania ze strony internetowej i sklepu internetowego. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania w pamięci urządzenia końcowego i unikalny numer. Pliki cookies nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika, lecz do identyfikacji danych komputera i używanej przeglądarki.

10.2. Pliki cookies mogą przybrać jedną z dwóch postaci: plików stałych lub sesyjnych. Pliki sesyjne cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu zamknięcia sesji, natomiast stałe pliki cookies przechowuje się przez czas wpisany w plik cookie albo do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

10.3. Rodzaje stosowanych plików cookies mogą obejmować między innymi:

10.3.1. pliki niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej bez których korzystanie ze strony internetowej oraz sklepu internetowego nie jest możliwe,

10.3.2. pliki statystyczne umożliwiające zbieranie danych potrzebnych do przeprowadzania anonimowych badań statystycznych, bez których jest możliwe korzystanie ze strony internetowej bez ograniczeń,

10.3.4. pliki funkcjonalne, które pozwalają na zapisanie indywidualnych ustawień i preferencji użytkownika, których brak może jedynie powodować zmniejszenie udogodnień wymyślonych w celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej,

10.3.5. pliki reklamowe pozwalające na otrzymanie spersonalizowanej reklamy, bez których korzystanie ze strony internetowej nie jest zakłócone w żaden sposób,

10.3.6. pliki społecznościowe umożliwiające zsynchronizowanie strony internetowej z portalami społecznościowymi.

10.4. Pliki cookies wykorzystuje się w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zindywidualizowania i optymalizacji zawartości stron internetowych (z czym wiąże się zbieranie informacji na temat rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, rodzaju oprogramowania, nr IP urządzenia końcowego, itp.), prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących strony internetowej, ułatwienia korzystania ze strony internetowej, na przykład przez zapisanie w przeglądarce internetowej loginu i hasła użytkownika bez potrzeby wpisywania ich za każdym razem przy okazji logowania i zwiększenia funkcjonalności strony internetowej i sklepu internetowego. W ramach powyżej zakreślonych celów pliki cookies służą do raportowania źródeł ruchu i analizowania zachowań na stronie internetowej z wykorzystaniem m. in. narzędzi Google Analytics czy pixel facebooka. Jeśli nie chcesz aby Google Analytics brał pod uwagę w statystykach Twoje anonimowe wejścia na mój blog, możesz zablokować tą funkcję tutaj:   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl

10.5. W standardowym ustawieniu przeglądarek internetowych pliki cookies są zapisywane domyślnie w pamięci urządzenia końcowego użytkownika. Istnieje jednak możliwość wyłączenia automatycznego zapisu plików cookies na urządzeniu końcowym w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informowania użytkownika o fakcie zamieszczenia w urządzeniu końcowym takich plików za każdym razem, gdy są one zapisywane w pamięci urządzenia końcowego. Brak wprowadzenia zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zapisywanie się w pamięci urządzenia plików cookies. Zamiast wprowadzania zmian w ustawieniach domyślnych przeglądarek internetowych jest możliwe każdorazowe usuwanie przez użytkownika zapisanych w pamięci jego urządzenia końcowego plików cookies.

10.6. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad ich włączania oraz wyłączania, usuwania, blokowania znajdują się pod poniższymi linkami:

10.6.1. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s

10.6.2. Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

10.6.3. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows

10.6.4. Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

10.7. Wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług, nie prowadzi jednak do wyłączenia możliwości przeglądania treści zamieszczonych na stronie internetowej z wyjątkiem treści, do których dostęp wymaga zalogowania lub hasła dostępu.

10.8. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez inne podmioty współpracujące z właścicielem strony internetowej, w szczególności przez dostawców aplikacji multimedialnych.

10.9. Pliki cookies są umieszczane przez właściciela strony internetowej i sklepu, tj. Monikę Niżnik prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą FIT FOREVER Monika Niżnik z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 47/1U, 93-574 Łódź, NIP 7271157533, REGON 100399803. Kontakt email z administratorem danych osobowych odbywa się za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: kontakt@kobietabiznesu.com.pl

  1. Wprowadzanie zmian

Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dniu 22.05.2018 roku. Zmiana treści Polityki prywatności i plików cookies jest wprowadzana za pośrednictwem strony internetowej. Dwa tygodnie przed planowaną zmianą Polityki prywatności i plików cookies użytkownik powinien być uprzedzony o treści zmiany i dacie wejścia jej w życie przez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej.

 

 

 

Ważne: Moja strona wykorzystuje pliki cookies. Używam informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania mojej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący ze mną reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z mojej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności.